Home » Welkom bij MAAT » MAAT Adviseurs » Downloads » Vragenlijst Beleggingsrekening

Vragenlijst Beleggingsrekening

Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geslacht: ManVrouw
Telefoon
Privé:
Mobiel:
E-mail:
Persoonlijke Situatie
Is uw gezinssamenstelling gewijzigd? Zo ja, in wat voor opzicht?
Heeft u nog steeds dezelfde werkgever? Zo nee, waar werkt u nu?
Heeft u nog steeds dezelfde functie? Zo nee, wat is uw functie op dit moment?
Hoe zijn de bedrijfseconomische vooruitzichten bij uw huidige werkgever?
Heeft u partner nog steeds dezelfde werkgever? zo nee, waar werkt hij/zij nu?
Hoe zijn de bedrijfseconomische vooruitzichten bij de huidige werkgever van uw partner?
Heeft er een wijziging plaatsgevonden in uw arbeidsvoorwaarden, of gaat die plaatsvinden? Zo ja, wat houdt de wijziging in en per wanneer is de wijziging ingetreden resp. treedt de wijziging in?
Heeft een wijziging plaatsgevonden in uw dienstverband? Zo ja, hoeveel werkt u nu?
Heeft u op dit moment studerende kinderen? Zo nee, is het wel de bedoeling dat uw kinderen gaan studeren? Op welke termijn gaan uw kinderen studeren?
Wijzigingen Financiele Positie
Is uw salaris gewijzigd ten opzichte van het vorige advies- of contactmoment?
Is het salaris van uw partner gewijzigd ten opzichte van het vorige advies- of contactmoment?
Heeft u in de afgelopen tijd een erfenis of een schenking ontvangen, of verwacht u die binnenkort te ontvangen?
Heeft er een grote aankoop plaatsgevonden die een beroep heeft gedaan op uw vrij besteedbaar vermogen?
Heeft er een structurele wijziging plaatsgevonden in uw uitgavenpatroon?
Hoe heeft zich uw vrij besteedbaar vermogen in de afgelopen tijd ontwikkeld?
Heeft zich recentelijk een wijziging voorgedaan in de opbouw van uw pensioen? Zo ja, wat hield de wijziging in?
Bent u onlangs financiele verplichtingen aangegaan? Zo ja, welke?
Houdt u maandelijks geld over, of staat u op dit moment regelmatig rood? Over wat voor bedragen praten we?
Wijzigingen Doelstellingen
Is de datum waarop u en/of - indien van toepassing - uw partner met pensioen denkt te gaan, gewijzigd?
Is het netto besteedbaar inkomen dat uw op pensioendatum denkt nodig te hebben gewijzigd?
Overweegt u een grote aankoop die een beroep zal doen op uw vrij besteedbaar vermogen?
Heeft u plannen voor een verbouwing van uw huidige eigen woning?
Bent u op dit moment aan het sparen voor een concreet doel? Zo ja, wat is dat doel?
Verwacht u in de toekomst grot(er)e uitgaven te moeten doen op het gebied van zorg voor uzelf of voor een van uw gezinsleden?
Verwacht u op de korte of langere termijn zelfstandig ondernemer te worden? Zo ja, op welke termijn? Wat gaat dit betekenen voor uw inkomen?
Heeft u verhuisplannen? Zo ja, hoe concreet zijn die?
Overweegt u een sabbatical? Zo ja, hoe gaat u dit financieren?
Wijzigingen Risicobeleid
Is uw risicobereidheid ten aanzien van vermogensopbouw gewijzigd? Zo ja, in welke zin?
Is uw risicobereidheid ten aanzien van inkomensrisico's gewijzigd? Zo ja, in welke zin?(Arbeidsongeschiktheid/ Werkloosheid/ Vooroverlijden/ Pensionering)
Mocht er in de nabije toekomst een moment komen waarop u aanspraak kunt maken op sociale voorzieningen, gaat u daar dan gebruik van maken?
Wijzigingen Kennis en Ervaring
Hoe kijkt u op dit moment aan tegen de verschillende manieren waarop u vermogen kunt opbouwen?
Heeft u een positieve of negatieve ervaring met de huidige wijze van vermogensopbouw?
Bent u op de hoogte van de ingrepen in de sociale en fiscale wetgeving die van invloed kunnen zijn op uw totale pensioeninkomen?
Hoe lang is de periode die u kunt overzien voor u persoonlijk?